Статут

Статут Громадської організації «Всеукраїнська асоціація дитячої імунології»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 «Всеукраїнська асоціація дитячої імунології» (надалі – Організація) є громадською організацією, яка об’єднує на основі єдності інтересів та за професійною ознакою громадян України – лікарів-імунологів дитячих, інших лікарів суміжних спеціальностей, а також науковців, викладачів та спеціалістів з інших галузей знань, чия професійна діяльність пов’язана з галуззю дитячої імунології, для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», чинного законодавства та цього Статуту.

1.3. Організація створюється і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

1.4. Діяльність Організації здійснюється на території України через створені відокремлені підрозділи Організації та профільні організації, з якими є договір про співпрацю, затверджений Правлінням Організації.

1.5. Організація може утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійснюванні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.6. Організація є неприбутковою організацією, здійснює громадську діяльність на засадах законності, гуманності, гласності, добровільності та самоврядування. Діяльність Організації має суспільний характер.

1.7. Організація не відповідає за зобов’язаннями Держави, а Держава не відповідає за зобов’язаннями Організації. Організація відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернене стягнення.

1.8. Найменування Організації українською та англійською мовами:

1.8.1. українською мовою: повне найменування – Громадська організація «Всеукраїнська асоціація дитячої імунології», скорочене найменування – ГО «ВАДІ»;

1.8.2. англійською мовою: повне найменування – Non-governmental organization “Ukrainian Association of Pediatric Immunology”, скорочене найменування – NGO “UAPI”;

1.9. Юридична адреса Організації знаходиться в м. Києві.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Організації є сприяння професійному та науковому розвитку дитячої імунології; задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів.

2.2. Основними завданнями Організації є:

2.2.1. сприяння вдосконаленню дитячої імунологічної служби та основних форм і методів надання професійної медичної допомоги;

2.2.2. інформування про досягнення та досвід роботи імунологічної науки, сприяння впровадженню нових методів імунопрофілактики, імунотерапії, діагностики захворювань у дітей та інших пріоритетних напрямків у галузі дитячої імунології і суміжних спеціальностей;

2.3. Організація для виконання своїх статутних завдань в установленому законом порядку:

2.3.1. виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права;

2.3.2. вносить пропозиції до органів державної влади й управління з питань охорони здоров’я;

2.3.3. сприяє розробці програм з надання медичної допомоги населенню України;

2.3.4. проводить аналіз та оцінку методів профілактики, діагностики та лікування імунологічних захворювань, розробляє рекомендації щодо їх практичного використання; сприяє організації, координації та здійснює фінансування фундаментальних наукових досліджень з найважливіших проблем медичної науки, які виконуються членами Організації, у межах власних коштів;

2.3.5. вносить пропозиції щодо номенклатури, об’єму та системи підготовки спеціалістів профілю дитячої імунології;

2.3.6. бере участь у формуванні програм та навчальних планів і здійснює громадську експертизу підготовки кадрів профілю дитячої імунології;

2.3.7. надає допомогу та необхідні консультації організаціям, установам та підприємствам, а також громадянам з питань діяльності дитячої імунологічної служби;

2.3.8. скликає наради, семінари, наукові конференції та бере участь у нарадах і конференціях;

2.3.9. проводить пропаганду медичних знань, організовує публічні лекції, виставки, доповіді та наукові диспути з питань дитячої імунології та суміжних спеціальностей;

2.3.10. видає в установленому порядку свої журнали, праці, бюлетені та інші видання;

2.3.11. здійснює необхідну господарську та іншу діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств;

2.3.12. здійснює зовнішньоекономічну діяльність;

2.3.13. розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;

2.3.14. засновує інтернет-ресурси, засоби масової інформації.

3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. В Організації є індивідуальне та почесне членство.

3.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути лікарі-імунологи дитячі, середній медичний персонал, лікарі суміжних професій, а також науковці, викладачі та спеціалісти інших галузей, чия професійна діяльність пов’язана з галуззю дитячої імунології, що є громадянами України, які визнають цей Статут і беруть участь у діяльності Організації незалежно від віросповідання, політичних поглядів, належності до тієї чи іншої партії, громадської організації.

3.3. Рішенням Зборів членів організації за значні досягнення в діяльності, що відповідає статутним цілям і завданням Організації, спеціалісту будь-якої професії може бути надане звання «Почесного члена Всеукраїнської асоціації дитячої імунології» і виданий диплом єдиного зразка, затвердженого Зборами.

Почесними членами Організації можуть бути громадяни України або інших країн, які внесли значний особистий внесок у діяльність і становлення Організації, а також по поліпшенню системи охорони здоров’я населенню України.

3.4. Прийом індивідуальних членів здійснюють Правління Організації або відокремлені підрозділи Організації на підставі письмової заяви індивідуального члена та сплаченого вступного внеску.

3.5. Індивідуальні члени мають рівні права та обов’язки.

3.6. Члени Організації мають право:

3.6.1. на захист своїх професійних інтересів;

3.6.2. першочергове отримання інформації через відокремлені підрозділи про діяльність Організації;

3.6.3. вносити пропозиції щодо діяльності Організації;

3.6.4. брати участь у всіх засіданнях, конференціях, зібраннях та інших формах діяльності Організації та її відокремлених підрозділів;

3.6.5. обирати і бути обраними до статутних органів Організації;

3.6.6. безкоштовно відвідувати виставки, що проводяться за участю Організації, а інші заходи – на пільгових умовах;

3.6.7. використовувати символіку та іншу атрибутику Організації у своїй діяльності тільки за рішенням Правління;

3.6.8. вийти зі складу Організації (без повернення сплачених внесків).

3.7. Члени Організації зобов’язані:

3.7.1. здійснювати свою діяльність згідно з вимогами медичної етики, визначенням того, що найвищими цінностями людини є її життя, здоров’я, гідність, права та свобода особистості;

3.7.2. дотримуватися статутних вимог;

3.7.3. виконувати рішення керівних органів Організації, якщо вони не суперечать положенням Статуту;

3.7.4. постійно сприяти здійсненню цілей і завдань Організації;

3.7.5. своєчасно сплачувати членські внески;

3.7.6. нести моральну відповідальність за невиконання зобов’язань, передбачених цим Статутом.

3.8. За порушення статутних вимог член Організації може бути виключений з неї. Виключення з Організації здійснюють органи, яким надане право прийому. Виключені з Організації можуть знову вступити до неї на загальних підставах.

3.9. Порушення щодо прийому або виключення можуть бути оскаржені на Правлінні, її рішення є остаточним.

3.10. Почесний член Всеукраїнської асоціації дитячої імунології може втратити своє звання, якщо він припускається дій, що компрометують цілі і завдання Організації. Рішення про це виносить Правління або Збори Організації.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Організація згідно зі своїми статутними завданнями та у порядку, встановленому законодавством, у повному обсязі володіє правами юридичної особи, зокрема має право:

4.1.1. самостійно вирішувати питання про здійснення своєї статутної діяльності;

4.1.2. утворювати, відповідно до законодавства, філії та представництва;

4.1.3. співпрацювати зі спілками, асоціаціями та іншими об’єднаннями, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань;

4.1.4. обмінюватися інформацією і спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;

4.1.5. організовувати збір громадських пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;

4.1.6. відкривати рахунки (у національній та іноземній валюті) в банківських установах;

4.1.7. засновувати засоби масової інформації, інтернет-ресурси, підприємства й організації;

4.1.8. укладати в Україні та за її межами угоди та інші юридичні акти з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами;

4.1.9. набувати майнові та особисті немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем та відповідачем у суді;

4.1.10. залучати кошти для фінансування статутної діяльності в довільній формі, що не суперечить застосованому законодавству і з дотриманням його вимог;

4.1.11. популяризувати своє найменування та символіку;

4.1.12. мати інші права згідно із законодавством.

4.2. Організація, а також створені нею установи та організації зобов’язані:

4.2.1. забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність;

4.2.2. вносити в установленому порядку відповідні податки та платежі до бюджету;

4.2.3. виконувати свої зобов’язання перед членами згідно зі Статутом, а також перед своїми партнерами згідно з укладеними договорами та іншими юридичними актами;

4.2.4. своєчасно повідомляти орган, що здійснює реєстрацію Організації про зміни в установчих документах Організації для внесення відповідних поправок у реєстр державної реєстрації;

4.2.5. вести передбачуваний законодавством оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність;

4.2.6. нести інші зобов’язання, що передбачені чинним законодавством України;

4.2.7. оприлюднювати повні звіти про джерела залучених коштів (майна) для здійснення громадської діяльності та про напрями їх використання, а також надання таких звітів представниками відокремлених підрозділів.

5. СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Основою Організації є відокремлені підрозділи Організації. Рішення про створення відокремленого підрозділу приймається на зборах бажаючих стати членами Організації при наявності двох або більше осіб, затверджується Правлінням Організації.

5.1.1. Відокремлені підрозділи керуються у своїй діяльності Статутом Організації.

5.1.2. Відокремлені підрозділи асоціації не мають статусу юридичної особи.

5.1.3. Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган – збори членів, та керівника відокремленого підрозділу, який обирається Правлінням Організації.

5.1.4. Керівник відокремленого підрозділу організовує діяльність членів Організації по виконанню статуту Організації, веде облік членів, що приймаються до Організації відокремленим підрозділом з числа членів Організації, виконує інші повноваження, надані керівними органами Організації.

5.1.5. Керівники відокремлених підрозділів мають право діяти від імені Організації на підставі довіреностей, виданих Президентом Організації.

5.1.6. У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу його майно переходить до громадського об’єднання.

5.2. Організація діє згідно з принципами виборності керівних органів, гласності, періодичної звітності керівництва і персональної відповідальності за доручену справу.

5.3. Збори є вищим керівним органом Організації, який скликається 1 раз на 2 роки. Про скликання Зборів та його порядок денний Правління інформує членів Організації не пізніше ніж за 2 місяці до його відкриття.

Норми представництва делегатів визначає Правління. Кожний делегат має право одного голосу.

5.4. У роботі Зборів можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени Правління, Ревізійної комісії, інші члени Організації, що не обрані делегатами.

На запрошення Правління в роботі Зборів на правах спостерігачів можуть брати участь представники органів державної влади й охорони здоров’я, громадських організацій, засобів масової інформації.

5.5. Збори Організації:

5.5.1. затверджують Статут Організації, вносять зміни і доповнення до нього;

5.5.2. приймають рішення про реорганізацію та ліквідацію Організації;

5.5.3. обирають Президента Організації на термін до 5 років, членів Правління – до 2 років, членів Ревізійної комісії – до 2 років, наявна можливість пролонгації на наступний термін.

Кількість кандидатів на посаду Президента не встановлюється.

Кандидатури висуваються відокремленими підрозділами та Правлінням. Висунення кандидатур закінчується за 1 місяць до початку Зборів. Обраним вважається кандидат, який отримав більше половини голосів від числа присутніх на засіданні делегатів.

Якщо жоден з кандидатів не отримав необхідної для обрання кількості голосів, проводиться другий тур, в якому беруть участь кандидати, які зайняли перше та друге місця. Обраним за результатами другого туру вважається кандидат, який отримав відносну більшість голосів.

Президент може бути достроково звільнений від своєї посади за власною заявою або рішенням чергових або позачергових Зборів, скликаного за рішенням Правління.

5.5.4. реалізують право власності на кошти та майно Організації;

5.5.5. затверджують Положення про фонд Організації;

5.5.6. розглядають і затверджують звіт Правління та Ревізійної комісії;

5.5.7. висловлюють недовіру будь-якому членові вибраних органів Організації і вимагають його виведення зі складу, висловлюють недовіру Президентові, приймають відставку і проводять достроково його перевибори.

5.6. Збори вважається повноважними, якщо на них присутні 2/3 обраних делегатів. Рішення Зборів приймаються 2/3 голосів зареєстрованих делегатів.

Збори можуть прийняти зміни щодо порядку голосування та інших процедурних питань.

Збори можуть відбуватися в онлайн-режимі з використанням відеоконференцій та інших сучасних технологій.

5.7. Позачергові Збори Організації можуть бути скликані за рішенням Правління або за вимогою не менше як 10% голосів членів Організації.

5.8. Правління Організації є керівним органом у період між Зборами Організації. Правління складається з Президента Організації та членів Правління. Члени Правління обираються кожні 2 роки серед членів Організації шляхом голосування на Зборах. Засідання Правління Організації проводяться не менше 2-х разів на рік. Засідання Правління правочинні при наявності 2/3 її членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів. На засіданнях Правління головує Президент Організації.

5.9. Правління Організації:

5.9.1. розглядає роботу Президента і Правління Організації;

5.9.2. здійснює прийом у члени або виключення з членів Організації;

5.9.3. присуджує премії Організації;

5.9.4. затверджує склад комісій, опрацьовує порядок денний чергових Зборів;

5.9.5. затверджує зразки печатки, штампів, символіки та атрибутики Організації;

5.9.6. затверджує кандидатури віце-президентів та членів Правління за пропозицією Президента Організації;

5.9.7. затверджує положення про діяльність Правління Організації;

5.9.8. затверджує бюджет і кошторис витрат Організації, здійснює оперативне управління коштами Організації;

5.9.9. приймає рішення про створення госпрозрахункових установ, організацій, підприємств та фондів;

5.9.10. затверджує план роботи, реєстр проведення заходів, перспективні програми і поточні роботи, визначає головні напрямки діяльності;

5.9.11. затверджує кандидатуру виконавчого директора за поданням Президента Організації. Діяльність виконавчого директора регламентується окремим положенням, яке затверджується Правлінням.

5.9.12. затверджує структуру керівних органів Організації;

5.9.13. створює тимчасові комісії;

5.9.14. затверджує кількісний склад, структуру та умови оплати праці постійних штатних працівників, а також умови оплати праці найманих працівників, залучених до роботи в Організації.

5.10. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених Статутом, внутрішніми документами Організації та законодавством України. Правління працює в м. Києві.

5.11. Президент Організації очолює роботу Правління і несе повну відповідальність за виконання рішень Зборів та Правління; пропонує Правлінню на затвердження кандидатури віце-президентів та виконавчого директора; підписує документи від імені Організації і Правління; затверджує рішення Правління про витрати коштів Організації згідно з її цілями і завданнями; репрезентує Організацію в усіх інстанціях; від імені Організації укладає договори; приймає на роботу штатних працівників; звітує Зборам про роботу Правління Організації. У випадках відсутності Президента Організації його обов’язки виконує віце-президент.

5.12. У період виконання своїх обов’язків Президент та віце-президенти Організації, організовуючи роботу Правління, не можуть керуватися будь-якими державними, ідеологічними, політичними, відомчими, релігійними, національними або іншими пріоритетами, а у взаємовідносинах з іншими організаціями й установами не можуть представляти інтереси будь-якої групи членів Організації за рахунок інших її членів.

5.13. Збори Організації обирають голову Ревізійної комісії, визначають її кількісний склад, термін діяльності та повноваження. Ревізійна комісія контролює виконання Статуту, рішень Зборів, Правління, відокремлених підрозділів, перевіряє фінансово-господарську діяльність Організації, її відокремлених підрозділів та фонду. Голова Ревізійної комісії та її члени не є членами Правління Організації.

5.14. Організація для виконання статутних завдань в установленому законом порядку може створити Фонд розвитку Організації.

6. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Організація має власне рухоме і нерухоме майно, а також фінансові засоби, що зберігаються на банківських рахунках.

6.2. Організація може орендувати або мати на правах власності будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

6.3. Кошти Організації складаються із:

6.3.1. вступних та щорічних членських внесків;

6.3.2. добровільних пожертв, заповітів та інших внесків вітчизняних та іноземних організацій і громадян;

6.3.3. надходжень від господарської діяльності, створених Організацією госпрозрахункових установ, організацій та підприємств;

6.3.4. надходжень в межах, що не суперечать чинному законодавству від видавничої діяльності, проведення лекцій, семінарів, наукових конференцій, виставок та інших заходів;

6.3.5. інших надходжень, не заборонених законодавством.

6.4. Розмір вступного та щорічного внесків визначається правлінням місцевих осередків, але він повинен бути не меншим, ніж запропонований Правлінням.

6.5. Членам Організації, які втратили працездатність на довгий час, рішенням її Правління можуть бути встановлені пільги по сплаті членських внесків.

6.6. Кошти Організації використовуються виключно на фінансування видатків на утримання Організації, її штату, реалізації мети та завдань, визначених цим Статутом.

6.7. Доходи (прибутки) Організації або їх частини забороняється розподіляти серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів Правління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.8. Організація, створені нею госпрозрахункові установи, організації та підприємства, зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність в установленому законом порядку.

7. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Керівні органи Організації (Правління, виконавчий директор) зобов’язанні звітувати перед членами Організації у частині покладених на них посадових повноважень та здійснення статутних завдань Організації на щорічних чергових Зборах.

7.2. Звіт готує виконавчий директор під керівництвом Президента або віце-президента Організації, в якому відображаються такі питання:

7.2.1. аналіз виконання Організацією, у тому числі її структурними підрозділами, основних завдань;

7.2.2. аналіз виконання річного плану Організації, позитивні та негативні явища під час його виконання;

7.2.3. чисельність Організації, залучення нових членів та створення структурних підрозділів Організації;

7.2.4. фінансова діяльність Організації, використання коштів, що поступили на рахунок Організації з метою виконання статутних завдань Організації;

7.2.5. результати суспільної діяльності Організації та її відокремлених підрозділів;

порівняльній аналіз діяльності та рейтинг відокремлених підрозділів Організації;

7.2.6. основні завдання Організації та її структурних підрозділів на наступний рік.

7.3. Виконавчий директор після кожного засідання готує інформацію про розглянуті питання та прийняті рішення, які доводить до членів Організації через інтернет на сайті Організації.

7.4. Усі керівні органи Організації мають у 30-денний термін надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

7.5. Виконавчий директор забезпечує для членів Організації вільний доступ до інформації про діяльність керівних органів Організації, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання на сайті Організації.

8. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

8.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, Правління, виконавчого директора або Зборів шляхом подання письмової скарги:

8.1.1. На дії, бездіяльність або рішення члена Організації – первинна скарга подається до виконавчого директора, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації який скаржиться, а також члена Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

8.1.2. На дії, бездіяльність або рішення виконавчого директора – первинна скарга подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також виконавчого директора, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також виконавчого директора, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються;

8.1.3. На дії, бездіяльність або рішення члена Правління – первинна скарга подається до Президента, а у разі, коли оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність Президента, до його віце-президента, який зобов’язаний скликати засідання Правління та розглянути скаргу протягом 20 (двадцяти) робочих днів, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президентом або на засіданні Правління – повторна скарга подається до Зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються.

8.1.4. На дії, бездіяльність або рішення Зборів Організації – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

8.2. У разі відсутності при розгляді скарги члена Організації, який скаржиться, скарга залишається без розгляду, а у разі відсутності члена Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються, рішення може бути прийняте за його відсутності.

8.3. Повідомлення про виклик на розгляд скарги члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються, здійснюється шляхом направлення повідомлення електронною поштою.

8.4. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Зборах, є підставою для скликання таких Зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

9.2. Ліквідація Організації здійснюється на підставі рішення Зборів або рішення суду.

9.3. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Зборів, який встановлює порядок та форми її проведення. При реорганізації Організації всі її права та зобов’язання переходять до її правонаступників. Організація не може бути реорганізована у юридичну особу, метою якої є одержання прибутку. Реєстрація новоствореного об’єднання здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

9.4. Активи Організації у разі припинення діяльності Організації (припинення юридичної особи у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передаються одній або кільком неприбутковим організаціям або зараховуються до доходу бюджету держави.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації вносяться за рішенням Зборів Організації, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 присутніх делегатів. У виключних випадках, зміни та доповнення до Статуту можуть бути внесені Правлінням з наступним затвердженням на чергових або позачергових Зборах Організації.

10.2. Зміни і доповнення до Статуту Організації підлягають державній реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.


ЗАТВЕРДЖЕНОпротоколом № 2 позачергових Загальних ЗборівВсеукраїнської громадської організації«Всеукраїнська асоціація дитячої імунології»від 25 листопада 2016 р.